top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN VWM GROUP

Deel I: Algemene Voorwaarden Taxidiensten.Gedeponeerd door Koninklijk Nederlands Vervoer ter griffie van de rechtbank te 's-Gravenhage op 10 december 2019, aktenummer 35/2019. Deze algemene voorwaarden treden in werking per 1 januari 2020.Artikel 1.1 BegripsomschrijvingIn deze Algemene Voorwaarden voor Zorgvervoer en Taxi wordt verstaan onder:1. Taxivervoer: al het overeengekomen personenvervoer per Auto zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet personenvervoer 2000, waarbij de ritprijs van tevoren is overeengekomen dan wel wordt bepaald door het hanteren van de Taxameter. Het vervoer omvat tevens het in- en uitstappen.2. Vervoerovereenkomst: de tussen Reiziger/ Opdrachtgever en Vervoerder afgesloten overeenkomst om taxivervoer te verrichten.3. Taxistandplaats: een deel van de voor het openbaar verkeer openstaande weg dat door de wegbeheerder is aangewezen als parkeerplaats voor taxi’s.4. Auto: motorrijtuig, als bedoeld in artikel 1 van de Wet personenvervoer 2000.5. Reiziger: de persoon die door Vervoerder wordt vervoerd.6. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een Vervoerovereenkomst aangaatmet7. Opdracht:a. een opdracht van een natuurlijke persoon aan een Vervoerder die op een Taxistandplaats reizigersafwacht;b. iedere andere opdracht van een Reiziger/ Opdrachtgever aan Vervoerder.8. Vervoerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, lid van KNV Zorgvervoer en Taxi, dan wel9. Bestuurder: bestuurder van de auto waarmee taxivervoer wordt verricht (de taxichauffeur) in dienst van Vervoerder met inbegrip van andere Bestuurders van de auto, die niet in dienst zijn van vervoerder maar wel dienst doen in zijn opdracht in een vervoermiddel van Vervoerder of een vervoermiddel dat aan Vervoerder beschikbaar is gesteld.10. Handbagage: bagage die een Reiziger als gemakkelijk mee te voeren, draagbaar dan wel verrijdbaar bij zich heeft, daaronder begrepen levende dieren, alsmede andere voorwerpen die door de Vervoerder als handbagage worden toegelaten.11. Taxameter: apparaat in de auto dat de vervoerprijs overeenkomstig de kenbaar gemaakte tarieven aangeeft. De Taxameter dient zichtbaar aanwezig te zijn.12. Stichting TX-Keur: Stichting die het kwaliteitskeurmerk TX-Keur verleent en beheert.13. KNV Zorgvervoer en Taxi: Werkgeversorganisatie waarbij vervoerder als lid is aangesloten.Artikel 1.2 Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Vervoerovereenkomsten en vormen de basis voor debehandeling van geschillen door de Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi, zoals bedoeld in artikel 14 vandeze algemene voorwaarden.Artikel 1.3 Totstandkoming Vervoerovereenkomst1. Een Vervoerovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Reiziger/Opdrachtgever van hetaanbod van de Vervoerder.2. Als sprake is van een Opdracht als bedoeld in artikel 1 lid 7a, dan is Vervoerder verplicht deze opdracht te aanvaarden, behoudens het bepaalde in artikel 4 lid 1.3. De verplichtingen van Vervoerder, waaronder artikel 7, gelden eveneens tegenover deReiziger die nietals Opdrachtgever optreedt. Artikel 1.4 Beëindiging, annulering Vervoerovereenkomst1. Vervoerder kan het voortzetten van de rit onmiddellijk staken en aldus de Vervoerovereenkomst beëindigen, indien de Reiziger dusdanige hinder veroorzaakt dat in alle redelijkheid niet van de Vervoerder kan worden gevergd dat hij de Reiziger (verder) vervoert. Vervoerder kan in dat geval de Reiziger gelasten het voertuig onmiddellijk te verlaten.2. Vervoerder is in een geval zoals is bedoeld in lid 1, niet gehouden de Reiziger enige schade te vergoeden.3. Bij voortijdige beëindiging is Reiziger, ingeval de ritprijs tot stand komt via de Taxameter, het bedrag verschuldigd dat de Taxameter aangeeft op het moment van beëindiging van de rit. Ingeval voor aanvang van de rit een ritprijs is overeengekomen, isReiziger/Opdrachtgever een evenredig deel van de vooraf overeengekomen prijs verschuldigd, ter vergoeding van het reeds gereden deel van de rit.4. Reiziger/Opdrachtgever kan voor aanvang van de bij Vervoerder bestelde rit afzien. In een dergelijk geval is de Reiziger/Opdrachtgever gehouden tot een schadeloosstelling naar redelijkheid en billijkheid aan de Vervoerder wanneer sprake is van aantoonbare schade. Dit geldt ook wanneer de Reiziger niet verschijnt op de met de Vervoerder afgesproken plaats.5. Ingeval Vervoerder bij een bestelde rit niet volgens afspraak verschijnt, heeft Reiziger bij aantoonbare schade recht op een op redelijkheid en billijkheid gebaseerde schadevergoeding.Artikel 1.5 Verplichtingen en bevoegdheden Reiziger1. Reiziger is gehouden:a. door Vervoerder in alle redelijkheid gegeven aanwijzingen of instructies op te volgen, zoals het plaatsnemen op de door vervoerder aangewezen zitplaats;b. de gordel om te doen, voorafgaand aan de rit. Een boete die voortvloeit uit het zich niet houden aan deze verplichting door de Reiziger kan op deze worden verhaald.2. Reiziger is verplicht zich in de Auto te onthouden van:a. beschadiging en/of verontreiniging van de Auto;
b. het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming vanVervoerder;c. het meevoeren en/of gebruiken van verdovende middelen;d. het gebruiken van rookwaar;e. agressie, het plegen van handtastelijkheden, het lastig vallen, bedreigen, dan wel zich op een andere wijze onbehoorlijk gedragen jegens Vervoerder en of anderen;f. het op enigerlei wijze hinderen van Vervoerder in de uitoefening van zijn taak.3. Reiziger is gehouden hetzij de vooraf overeengekomen ritprijs, hetzij de door de Taxameter bepaalde ritprijs te betalen.4. Wanneer vóór of tijdens de rit omstandigheden aan de zijde van Vervoerder zich opdoen of naar voren komen, die Reiziger bij het sluiten van de overeenkomst niet behoefde te kennen, doch die, indien zij hem wel bekend waren geweest, redelijkerwijs voor hem grond hadden opgeleverd de Vervoerovereenkomst niet of op andere voorwaarden aan te gaan, is Reiziger bevoegd de overeenkomst op te zeggen. De opzegging geschiedt door een mondelinge of schriftelijke kennisgeving van de Reiziger en de overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan door vervoerder. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zijn partijen na opzegging van de Vervoerovereenkomst verplicht elkaar de daardoor geleden schade te vergoeden.5. Reiziger is bevoegd om tussentijds de eindbestemming van de rit te wijzigen; dit met inachtneming van het in lid 3 gestelde.6. Indien Reiziger er voor kiest zelf het portier te openen, is deze verplicht het portier zodanig te openen, dat geen hinder en/of gevaar voor het verkeer ontstaat.Artikel 1.6 Betaling1. Uitvoering op grond van de Vervoerovereenkomst geschiedt op grond van de Wet Personenvervoer 2000 vastgestelde en op correcte wijze bekend gemaakte tarieven, zoals bepaald door de Taxameter of waarbij de ritprijs van te voren overeen is gekomen.2. Betalingen door Reiziger/Opdrachtgever aan Vervoerder dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden, daarbij algemeen erkende vormen van elektronische betalingen inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen.3. Vervoerder is gerechtigd bij Reiziger/Opdrachtgever te bevorderen dat contante betalingen in gepast geld worden voldaan. Vervoerder is niet gehouden een hoeveelheid munten als betaling aan te nemen, als het tellen daarvan een onevenredig oponthoud veroorzaakt.4. a. Indien de Reiziger/Opdrachtgever, voor zover deze niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Vervoerder is gewezen op de te late betaling en de Vervoerder hem een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na hetverstrijken van deze 14-dagen-termijn over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Vervoerder gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-, 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. De Vervoerder kan ten voordele van de Reiziger/Opdrachtgever als bedoeld in dit lid afwijken van genoemde bedragen en percentages.
b. Voor zover Reiziger/Opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Vervoerder aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluitvergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15 % van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 75,- voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.5. Partijen zijn gerechtigd om wederzijdse vorderingen te verrekenen.Artikel 1.7 Verplichtingen en bevoegdheden Vervoerder1. Vervoerder is verplicht de Reiziger, alsmede de door hem meegevoerde Handbagage op zorgvuldige en veilige wijze te vervoeren.2. Vervoerder is verplicht de Reiziger naar de bestemming te brengen volgens de voor deReiziger gunstigste weg: hetzij via de snelste dan wel economisch voordeligste route, tenzij de Reiziger of de meldkamer/ centrale nadrukkelijk verzoekt of opdracht geeft om langs een andere route te rijden.3. Vervoerder is verplicht Reiziger behulpzaam te zijn bij het in- en uitstappen alsmede het in- en uitladen van Handbagage, tenzij zulks om (verkeers- )technische redenen onmogelijk is.4. Vervoerder is bij gebruik van de Taxameter verplicht de stand van de Taxameter bij het einde van de rit zo lang te laten staan, dat Reiziger zich redelijkerwijs van de stand op de hoogte heeft kunnen stellen.5. Vervoerder is verplicht om, zoals voorgeschreven in artikel 1c van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer, aan de Reiziger een betalingsbewijs te verstrekken waarop tenminste de daar voorgeschreven gegevens staan, zoals de ritprijs en daarbij toegepaste tarieven, de gereden afstand, naam, adres en nummer vergunning van het bedrijf, kenteken voertuig, datum en begin- en eindtijdstip van de rit.6. Vervoerder is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens, verkregen in verband met de boeking van ritten of anderszins. Voor deze persoonsgegevens geldt onverkort hetgeen is bepaald in de Algemene verordening gegevensbescherming.7. Als de Vervoerder het vervoer geheel of gedeeltelijk staakt, stelt de hij Reiziger zo spoedig mogelijk in kennis van het staken en indien mogelijk van de redenen, de door hem te nemen maatregelen en de mogelijke tijdsduur.Artikel 1.8 Handbagage1. Reiziger is verplicht zijn Handbagage deugdelijk te verpakken.2. Vervoerder heeft het recht het vervoer van Handbagage, welke door zijn aard lastig, gevaarlijk of verboden is c.q. kan zijn, dan wel aanleiding kan geven tot beschadiging of verontreiniging, te weigeren. Een dergelijke situatie doet zich in ieder geval voor indien Handbagage bestaat uit:a. vuurwapens, slag- en/of steekwapens;b. ontplofbare stoffen;c. samengeperste gassen in reservoirs;
d. voor zelfontbranding vatbare of licht ontvlambare stoffen;e. sterk of kwalijk ruikende stoffen;f. verdovende middelen;g. munitie.3. Vervoerder is verplicht redelijke zorg aan te wenden zodat Handbagage van Reiziger niet verloren gaat of beschadigd wordt.Artikel 1.9 Vervoer van dieren1. Levende dieren mogen, behoudens hetgeen in het volgende lid van dit artikel is bepaald, in gemakkelijk draagbare mand, tas of een dergelijk voorwerp welke kan worden neergezet of op schoot gehouden, worden meegevoerd. Honden mogen evenwel ook op andere wijze worden meegevoerd, mits kort aangelijnd.2. De in het eerste lid bedoelde dieren mogen niet worden meegenomen, indien deze op enigerlei wijze voor Reiziger of voor de Bestuurder lastig of hinderlijk kunnen zijn of lijdenaan een ernstige ziekte.3. Hulphonden, zoals blindengeleidehonden dienen onder alle omstandigheden te worden meegenomen. Indien een Bestuurder allergisch is, dient hij/zij binnen 15 minutenvoor vervangend vervoer te zorgen.Artikel 1.10 Gevonden voorwerpenMet betrekking tot gevonden voorwerpen geldt, met inachtneming van de algemene wettelijke bepalingen (artikel 5 t/m 12 van boek 5 Burgerlijk Wetboek) ten aanzien van de aangifte- en meldingsplicht en het in bewaring geven en nemen, het volgende:1. Reiziger is verplicht zo spoedig mogelijk bij Vervoerder mededeling te doen van een door hem gevonden voorwerp of geldsom. Vervoerder is bevoegd tegen afgifte van bewijs een aldus gevonden voorwerp of geldsom in bewaring aan te nemen. Indien de vinder het gevonden voorwerp of de geldsom onder zich houdt, is hij verplicht al datgenete doen wat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd om de eigenaar of verliezer te vinden.2. Vervoerder is bevoegd een door Bestuurder gevonden of door een ander gevonden en aan hem afgegeven voorwerp na drie maanden of, indien het voorwerp niet voor bewaring geschikt is, eerder te verkopen, voor zover het betreft niet kostbare zaken.3. Vervoerder is verplicht een gevonden voorwerp, de opbrengst van een ingevolge lid 2 verkocht voorwerp of het bedrag van een gevonden geldsom aan de rechthebbende af tegeven, indien deze zich binnen één jaar na melding van verlies aanmeldt. Indien de rechthebbende het gevonden voorwerp of de opbrengst van de verkoop daarvan opeist, mag de Vervoerder hem het verschuldigde bewaarloon en administratiekosten in rekening brengen.Artikel 1.11 Overmacht1. Een tekortkoming kan Vervoerder niet worden toegerekend wanneer deze niet is te wijten aan zijn schuld, of als deze noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (overmacht). Als de Vervoerder door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Reiziger/Opdrachtgever kan voldoen,kan de Reiziger/Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. De Vervoerder zal in dat geval door de Reiziger/Opdrachtgever vooruitbetaalde bedragen zo spoedig mogelijk terugbetalen.
2. In geval van overmacht heeft Reiziger/Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, behoudens het bepaalde in artikel 6:78 van het Burgerlijk Wetboek.Artikel 1.12 Aansprakelijkheid van Vervoerder1. Vervoerder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door dood of letsel van de Reiziger ten gevolge van een ongeval dat in verband met en tijdens het vervoer de reiziger is overkomen. Vervoerder is niet aansprakelijk, indien het ongeval is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig Vervoerder niet heeft kunnen vermijden en waarvan Vervoerder de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen. De schadevergoeding die vervoerder in genoemde omstandigheden mogelijk verschuldigd is, is wettelijk beperkt tot € 1.000.000 per reiziger met een maximum van € 15.000.000 per gebeurtenis.2. Vervoerder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verliesdan wel beschadiging van de handbagage, voor zover dit verlies of deze beschadiging is ontstaan tijdens het vervoer en is veroorzaakt:a. door een aan Reiziger overkomen ongeval dat voor rekening van Vervoerder komt; ofb. door een omstandigheid die een zorgvuldig Vervoerder had kunnen vermijden of waarvan de Vervoerder de gevolgen had kunnen verhinderen. De schadevergoeding die Vervoerder mogelijk verschuldigd is in geval van verlies of beschadiging van Handbagage is wettelijk beperkt tot een bedrag van € 1.500,- per Reiziger.3. In geval van vertraging is Vervoerder wettelijk aansprakelijk tot een maximum van € 1000,-.Artikel 1.13 Aansprakelijkheid van Reiziger1. Reiziger is in beginsel verplicht aan Vervoerder de schade te vergoeden die hij of zijn Handbagage aan Vervoerder berokkent, behalve voor zover deze schade is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig Reiziger niet heeft kunnen vermijden en voorzover zulk een Reiziger de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. Reiziger kangeen beroep doen op de hoedanigheid of een gebrek vanzijn Handbagage. Ook schoonmaakkosten behoren tot de in dit artikel bedoelde vergoeding van schade.2. Last-minute annuleren. De reiziger moet, bij een boeking langer dan 24 uur van tevoren, deze rit ook uiterlijk 24 uur van tevoren annuleren. Deze regel wordt gehanteerdom continuïteit in de planning van het bedrijf te behouden. Wordt de boeking korter dan 24 uur geannuleerd dan kan hier een boete voor gerekend worden. De boete bedraagt 50% van de totaal prijs (excl. BTW) van de boeking.Artikel 1.14 Klachten en geschillen1. Klachten over de totstandkoming en uitvoering van de Vervoerovereenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Vervoerder binnen bekwame tijd nadat Reiziger/Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had moeten constateren.2. Vervoerder spant zich in om, mede ter voorkoming van geschillen, bij klachten van Reiziger/Opdrachtgever deze serieus en in redelijkheid naar genoegen van Reiziger/Opdrachtgever afte handelen.3. Ingeval partijen niet tot een afronding komen, dient Vervoerder de klagende Reiziger/Opdrachtgever, voor zover deze Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, te wijzen op de mogelijkheid het aldus ontstane geschil aan dein lid 5 genoemde geschillencommissie te kunnen voorleggen.
4. Reiziger/Opdrachtgever moet ingeval hij Vervoerder aansprakelijk stelt voor schade, deze schade zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Vervoerder melden. De aard en de omvang van de schade moet daarbij bij benadering worden aangegeven.5. Geschillen tussen Reiziger/Opdrachtgever, voor zover deze Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en Vervoerder over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Vervoerder te leveren of geleverde diensten, kunnen zowel door Reiziger/Opdrachtgever,voor zover deze Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als door Vervoerder worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi, Postbus 19365, 2500 CJ Den Haag, verder te noemen “Geschillencommissie”.6. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien Reiziger/ Opdrachtgever, voor zover deze Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn klacht eerst aan Vervoerder heeft voorgelegd.7. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop Reiziger/Opdrachtgever, voor zover deze Opdrachtgever niet handelt in deuitoefening van een beroep of bedrijf, de klacht bij de Vervoerder indiende, schriftelijk of in een andere door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.8. Wanneer Reiziger/Opdrachtgever, voor zover deze Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is Vervoerder aan deze keuze gebonden. Indien Vervoerder dit wil doen, moet hij Reiziger/Opdrachtgever, voor zover deze Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Vervoerder dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.9. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.10. Uitsluitend de Nederlandse rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Artikel 1.15 Nakomingsgarantie1. KNV Zorgvervoer en Taxi staat garant voor de nakoming van de bindend adviezen van de in artikel 14 bedoelde Geschillencommissie door haar leden, tenzij het lid het bindend advies binnen twee maanden na de verzending daarvan ter vernietiging aan de rechter voorlegt. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.2. KNV Zorgvervoer en Taxi verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil door de in artikel 14 bedoelde Geschillencommissie ter zitting is behandeld en een eindbeslissing is gewezen, van één van de volgende situaties sprake is:a. aan het lid is surseance van betaling verleend, of;b. het lid is failliet verklaard, of;c. de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een
eerdere datum, waarvan KNV Zorgvervoer en Taxi aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd;3. De garantstelling door KNV Zorgvervoer en Taxi is beperkt tot € 3.500,-,- per bindend advies. KNV Zorgvervoer en Taxi verstrekt deze garantstelling onder de voorwaarde dat de Reiziger/Opdrachtgever, voor zover deze Opdrachtgever niet handelt in de uitoefeningvan een beroep of bedrijf, die op deze garantie een beroep doet, zijn vordering op grond van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan KNV Zorgvervoer en Taxi overdraagt (cedeert), gelijktijdig met de honorering van zijn beroep op de nakomingsgarantie.4. Het gestelde in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel is enkel van toepassing in geval Vervoerder lid is van KNV Zorgvervoer en Taxi.5. Indien Vervoerder geen lid is van KNV Zorgvervoer en Taxi, maar wel beschikt over een geldig TX-Keurmerk staat Stichting TX-Keur garant voor de in de leden 1 tot en met 3van dit artikel omschreven nakoming. 6. Indien Vervoerder lid is van KNV Zorgvervoer en Taxi en tevens beschikt over een geldig TX Keurmerk wordt de in dit artikel bedoelde nakomingsgarantie in overleg tussenKNV Zorgvervoer en Taxi en Stichting TX-Keur verschaft, en wel door één van de laatstgenoemde twee partijen.Artikel 1.16 Overige voorwaarden1. Alle Vervoerovereenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijnonderworpen aan Nederlands recht.2. Vervoerder is verplicht bekendheid te geven aan de wijze waarop Reiziger/Opdrachtgever op diensverzoek deze Voorwaarden kan verkrijgen.Deel II: Algemene Voorwaarden ChauffeursdienstenIn deze voorwaarden hebben de volgende termen deerachter vermelde definities:Artikel 2.1 Begripsomschrijving1.1 Opdrachtnemer: Van Waes Mobility Group(Hierna: VWM)gevestigd en kantoorhoudende aan Spinveld 12, 4815HS te Breda.1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon die schriftelijk dan wel anderszins aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden en bijgevolg akkoord gaat met de voorwaarden en met de Opdracht.1.3 Chauffeur: de persoon die voor Opdrachtnemer de opgedragen Werkzaamheden van de Opdracht uitvoert.1.4 Opdracht: alle tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte afspraken m.b.t. uitvoering van Werkzaamheden door Opdrachtnemer.1.5 Chauffeertijd: de tijd die een Chauffeur rijdend in het motorrijtuig van de Opdrachtgever doorbrengt.
1.6 Wachttijd: de tijd die een Chauffeur wachtend ten behoeve van de Opdrachtgever doorbrengt.1.7 Reistijd: de tijd die een Chauffeur reizend van c.q. naar het overeengekomen adres doorbrengt.1.8 Werkzaamheden: alle vormen en soorten van werkzaamheden en/of dienstverlening, samenhangende met of betrekking hebbende op het leveren van een Chauffeur met alle voorkomende aspecten in de ruimste zin van het woord.1.9 Directiechauffeur: iedere natuurlijk persoon die als zodanig bij Opdrachtnemer staat ingeschreven.1.10 Motorrijtuig met Chauffeur: Werkzaamheden waarbij de Opdrachtnemer zowel het motorrijtuig als de Chauffeur verzorgt.1.11 Overmacht: elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de Opdracht blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen, ook al was die omstandigheid te voorzien ten tijde van het sluiten van de afspraak. Onder meer wordt daaronder begrepen: werkstaking van het openbaar vervoer, slechte weersomstandigheden, files, vertraging in het openbaar vervoer, vertraging in het verkeer, vertraging in het vervoermiddel van Opdrachtnemer of van haar Chauffeurs en/of van Opdrachtgever alsmede ziekte van de Chauffeur waardoor niettijdig een vervanging kan worden geregeld, rellen of demonstraties, brand, omstandigheden die de veiligheid van de Chauffeur of de inzittenden in gevaar brengen, onlusten of oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, plotse onbeschikbaarheid van de Chauffeur.Artikel 2.2 Toepasselijkheid2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen, hoe dan ook genaamd welke door Opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden worden aangegaan. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met een der directieleden van de Opdrachtnemer.2.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien deze voorwaarden toch van toepassing zijn, zullen daar waar beide voorwaarden strijdig zijn, de voorwaarden van de Opdrachtnemer prevaleren.Artikel 2.3 Vrijblijvende Aanbiedingen3.1 Alle aanbiedingen, waaronder begrepen de door de Opdrachtnemer uitgegeven brochures, publicaties, prijslijsten, in welke vorm dan ook gedaan zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk. Gegevens uit drukwerk in de breedste zins des woords verstrekt vanwege en/of ten behoeve van Opdrachtgever zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat de Opdrachtnemer gehouden zal zijn hiervan bericht te geven.3.2 Voor offertes geldt dat deze eveneens geheel vrijblijvend en herroepelijk zijn, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een offerte wordt aanvaard en die aanvaarding aan de Opdrachtnemer schriftelijk kenbaar is gemaakt, heeft de Opdrachtnemer het recht deze binnen2 werkdagen na schriftelijk akkoord van die offerte, het aanbod te herroepen.
3.3 Alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen moeten als geheel worden beschouwd. Acceptatie van onderdelen van een aanbieding kan voor Opdrachtnemer geen verplichtingen doen ontstaan.3.4 Door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en prijsopgaven in volledigheid of in onderdelen mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet aan derden worden verstrekt.Artikel 2.4 Uitvoering van de Opdracht4.1 Opdrachtnemer zal de Opdracht door haar Chauffeurs naar beste vermogen laten uitvoeren.4.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever geuite wensen zoveel mogelijk in acht.4.3 Opdrachtnemer is volledig vrij in de selectie van en bemiddeling met de Chauffeur. Opdrachtgever kan een voorkeur uitspreken voor een Chauffeur, maar Opdrachtnemer isniet gehouden hier navolging aan te geven.4.4 Opdrachtnemer heeft het recht Werkzaamheden, zonder voorafgaande kennisgeving aan Opdrachtgever, te laten verrichten door derden. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de Werkzaamheden worden verricht door daartoe bekwame personen.4.5 Opdrachtnemer is gerechtigd meerwerk ten gevolge van gewijzigde of aanvullende Werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening te brengen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.4.6 De overeengekomen uitvoeringstermijn van de Opdracht is slechts indicatief en nooitbindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.4.7 De periode waarin de overeengekomen Werkzaamheden zullen worden uitgevoerd is bepaald in de verwachting dat de omstandigheden waaronder zulks behoort plaats te vinden na de bevestiging van de Opdracht niet zullen wijzigen. Eventuele wijzigingen vanomstandigheden zullen aanleiding geven tot een aanpassing van de voorwaarden waaronder de Opdracht zal geschieden, in samenspraak met Opdrachtgever. Telkenmalezal een bevestiging van Opdrachtnemer noodzakelijk zijn opdat de wijziging geldig zou zijn.Artikel 2.5 Annulering5.1 De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid een verleende Opdracht kosteloos te annuleren, mits de annulering voor een Directiechauffeur uiterlijk vierentwintig uur voor de overeengekomen starttijd heeft bereikt. Annulering dient schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan per e-mail) te geschieden.5.2 Indien niet tijdig wordt geannuleerd, is Opdrachtnemer in ieder geval gerechtigd drie uur bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.5.4 Opdrachtnemer behoud zich het recht voor een Opdracht te annuleren, zonder enige vorm van schadevergoeding verschuldigd te zijn, bij onvoldoende beschikbaarheid van Chauffeurs.5.5 Indien tussen partijen een duurovereenkomst is aangegaan op grond waarvan Opdrachtnemer gedurende lange tijd meerdere diensten zal leveren, zijn beide partijen bevoegd deze Opdracht op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, zonder aan de andere partij enige vergoeding verschuldigd te zijn. Dit artikel isniet van toepassing op duurovereenkomsten die korter dan twee maanden duren.
Artikel 2.6 Tussentijdse beëindiging  Onverlet hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, is de Opdrachtnemer gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en volstrekt ter vrije keuze van de Opdrachtnemer, de aan Opdrachtnemer toekomende verplichtingen voortspruitende uit de Opdracht op te schorten, dan wel de Opdracht te ontbinden zonder het recht van schadevergoeding te verliezen, indien Opdrachtgever:a) wanprestatie pleegt of heeft gepleegd;b) in staat van faillissement is verklaard, of zulks is verzocht;c) (voorlopige) surséance van betaling heeft verkregen, of zulks is verzocht;d) een buitengerechtelijke schuldenregeling treft, of zulks is verzocht;e) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt,f) een voor zijn onderneming benodigde vergunning, ontheffing of inschrijving verliest;g) wordt geconfronteerd met beslagen, ongeacht de aarden ongeacht uit welke hoofde;h) overlijdt of begint met de (gedeeltelijke) liquidatie vanzijn onderneming en / of vermogen;i) onherroepelijk wordt veroordeeld tot een vrijheidsstrafof een geldboete, op grond van Wet EconomischeDelicten of AWR of Wetboek van Strafrecht, dan welOpdrachtgever anderszins niet langer in staat moetworden geacht de verplichtingen uit deze Opdracht nate zullen komen.Artikel 2.7 Overmacht7.1 In geval van Overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd om zijn verplichtingen uit hoofde van de Opdracht geheel of ten dele op te schorten, zolang de overmachtstoestand voortduurt.7.2 Zodra er bij Opdrachtnemer sprake is van Overmacht, zal zij Opdrachtgever hiervan terstond in kennis stellen.7.3 In geval van Overmacht, is ieder der partijen gerechtigd de Opdracht te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De Opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de Opdracht gehouden de door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde vergoedingen, welkebetrekking hebben op de periode vóór de overmachtstoestand, aan Opdrachtnemer te voldoen.7.4 Opdrachtnemer is in geval van Overmacht niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij Opdrachtgever, zoals een vergoeding van hotelkosten, taxivergoeding en/of andere schadevergoedingen, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de Opdracht als in het vorige lid van dit artikel bedoeld.Artikel 2.8 Zekerheid en Betaling8.1 De Opdrachtnemer is gerechtigd, naast ontbinding dan wel opschorting van de nog door de Opdrachtnemer uit te voeren Opdrachten, voorafgaand daaraan een zekerheid
te eisen. Zolang die zekerheid niet overeenkomstig de eis is gesteld, voert de Opdrachtnemer haar Opdracht evenmin uit.8.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, in euro’s. De betalingstermijn is een fatale termijn. Een beroep op verrekening, opschorting, korting, schuldvergelijking of anderszins komt aan de Opdrachtgever niet toe. Eventuele op de factuur genoemde en daadwerkelijk overeengekomen betalingskortingen vervallen indien het verschuldigde bedrag niet binnen de op factuur genoemde termijn door Opdrachtnemer is ontvangen.8.3 Uitsluitend betalingen op één van de bankrekeningen van de Opdrachtnemer zoals weergegeven op de factuur zijn bevrijdend. Een betaling aan de Chauffeur is niet bevrijdend.8.4 Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de Opdrachtgever van enige door hem verschuldigde bedragen, is hij een vertragingsrente van 2% per maand (een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende) verschuldigd over het opeisbare factuurbedrag, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval die geldt. Daarnaast is Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 200,- exclusief BTW, waar geen bewijs voor hoeft te worden geleverd.8.5 Een betaling door de Opdrachtgever strekt eerst in mindering op de buitengerechtelijke incassokosten, daarna op de vertragingsrente en daarna op de oudste factuur.8.6 In geval van laattijdige betaling van één factuur worden alle facturen in eenmaal opeisbaar. De Opdrachtnemer is in dat geval tevens gerechtigd om de uitvoering van alleverdere Opdrachten op te schorten.8.7 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van de Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.Artikel 2.9 Prijzen9.1 De door de Opdrachtnemer vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventueel andere door de overheid te heffen rechten of belastingen.9.2 Opdrachtgever maakt een onderscheid tussen Chauffeertijd, Wachttijd en Reistijd, waarbij telkens naar boven afgerond wordt op één vierde uur.9.4 Tenzij anders overeengekomen wordt voor Avond- en Weekendritten geen toeslag geheven. Voor Avond- en Weekendritten wordt minimaal 3 uur in rekening gebracht.9.7 Indien het eindadres afwijkend is van het startadres, dan wordt de reistijd retour naarhet startadres in rekening gebracht.9.8 Betreft de Opdracht een rit inclusief overnachting, dan komen de kosten voor de overnachting voor rekening van Opdrachtgever. De tijd van de overnachting wordt niet bij de Rij- of Wachttijd opgeteld en zal minimaal acht uur bedragen. Bij een overnachting die wordt verzorgd door de Opdrachtnemer wordt minimaal een bedrag van € 75,00 in rekening gebracht.9.9 Per 8 uur wordt ten behoeve van de Chauffeur een maaltijdvergoeding in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.9.10 Eventuele brandstof-, schoonmaak-, of onderhoudskosten van het motorrijtuig waarmee de dienst verleend wordt, alsmede parkeer- en tolgelden komen te allen tijde
voor rekening van de Opdrachtgever en worden als declaratie gespecificeerd op de factuur, welke factuurovereenkomstig de aangegeven wijze dient te worden voldaan.9.13 Wijzigingen, verhogingen of invoeringen van belastingen en heffingen en andere lasten na de aanbieding of na het tot stand komen van de Opdracht, brengt de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever in rekening.Artikel 2.10 Verplichtingen Opdrachtgever10.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens welke nodig zijn voor het correct uitvoeren van de Opdracht, tijdig doch uiterlijk binnen 24 uur voorafgaande aan de aanvang van de Opdracht, schriftelijk aan Opdrachtnemer ter beschikking te hebben gesteld, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer het recht heeft de uitvoering van de Opdracht te annuleren of op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan haar verplichting heeft voldaan.10.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.10.3 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk te informeren omtrent wijzigingen in de feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.10.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.10.5 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer toestemming om logo en namen als referenties te vermelden op de website van Opdrachtnemer. Als Opdrachtgever hiermee niet akkoord is zal Opdrachtnemer op schriftelijke verzoek van Opdrachtgever dit binnen 24 uur van haar website verwijderen.10.6 Opdrachtgever stelt voor het uitvoeren van de Opdracht zijn motorrijtuig ter beschikking aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever garandeert de aanwezigheid van een volledige ten tijde van de uitvoering van de Opdracht dekkende casco- (allrisk), inzittendenverzekering en WA verzekering volgens de regelen van de voor dat kenteken geldend recht. Opdrachtgever garandeert dat de eigenaar van het in lid 8 van dit artikel bedoelde motorrijtuig alsmede deallrisk en/of inzittendenverzekeraar toestemming heeft gegeven voor het besturen van het motorrijtuig door een ander dan Opdrachtgever, meer in het bijzonder door een Chauffeur van Opdrachtnemer. Opdrachtgever is verplicht deze verzekeringen gedurende de uitvoering van de opdracht in stand te houden en hij garandeert dat alle premies hiervoor tijdig zijn betaald.10.7 Opdrachtgever garandeert dat het motorrijtuig dat hij ter beschikking stelt om de opdracht uit te voeren:a) voldoet aan alle (veiligheids)eisen die men daaraan redelijkerwijs kan stellen;b) voldoet aan alle wettelijk voorziene technische normen;c) voorzien is van een geldig keuringsbewijs (aanwezig in het motorrijtuig);d) alle noodzakelijke boorddocumenten en toebehoren (onder andere gevarendriehoek, reflecterende veiligheidshesjes, verbanddoos, reservelampjes en brandblusser) aanwezigzijn;
e) geschikt is om op de openbare weg te rijden in perfecte staat van onderhoud verkeert en vrij is van gebreken. Op verzoek van de Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever bewijs van onderhoud en veiligheid te overleggen.10.8 Opdrachtgever verklaart en garandeert tevens dat hij rechtsgeldig over het motorrijtuig kan beschikken en ervan gebruik kan maken als eigenaar, gebruiker of op basis van eender welk ander recht. Tevens verklaart en garandeert Opdrachtgever dat de eigenaar ermee instemt dat de besturing van het motorrijtuig gebeurt door een Chauffeur. De Chauffeur is gerechtigd om de Werkzaamheden op te schorten indien zou blijken dat aan één of meer van de voorgaande vereisten niet is voldaan, zonder enig recht op schadeloosstelling in hoofde van Opdrachtgever.10.9 Opdrachtgever zal de Chauffeur en Opdrachtnemer integraal en op eerste verzoek vrijwaren voor alle directe en indirecte schade ingeval van inbreuk op artikel 10.6 of 10.7of 10.8 Ingeval van inbreuk op genoemde bepalingen kan Opdrachtgever zich niet beroepen op het ontbreken van toestemming, verzekering of de afwezigheid van verzekeringsdekking. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer en de Chauffeur te vrijwaren voor alle (directe en indirecte) schade (met inbegrip van schadevergoedingen die aan derden of aan de Chauffeur zouden verschuldigd zijn) die de Opdrachtnemer of de Chauffeur daardoor zou(den) lijden.10.10 Opdrachtgever dient voor het sluiten van de Opdracht schriftelijk aan te geven welk type rijbewijs vereist is om het motorrijtuig te mogen besturen, voor zover rijbewijs B niet volstaat.10.11 Het gebruik door de Chauffeur van het motorrijtuig gebeurt op risico van Opdrachtgever, behoudens in geval van opzet in hoofde van de Chauffeur. Opdrachtgever dient een eventuele schade binnen 24 uur na de gebeurtenis te melden, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid komt te vervallen, behoudens overmacht. Indien Opdrachtgever niet voldoet aan enige aan haar in dit artikel gegeven verplichtingen, is zij gehouden om alle schade die Opdrachtnemer als gevolg daarvan lijdt en zal lijden, het schadeloos stellen van derden daaronder inbegrepen, aanOpdrachtnemer te voldoen.10.12 Opdrachtgever dient steeds de wettelijke voorschriften en verplichtingen te respecteren. Zo mag hij bijvoorbeeld niet meer inzittenden in het motorrijtuig laten plaatsnemen dan wettelijk toegelaten. De Chauffeur is gerechtigd om zijn Werkzaamheden op te schorten zonder recht opschadevergoeding in hoofde van Opdrachtgever in geval de Chauffeur vaststelt dat Opdrachtgever een wettelijke of reglementaire bepaling overtreedt. Dit geldt ook ingevalhet motorrijtuig niet conform is aan de wettelijk voorziene technische vereisten of in geval de boorddocumenten (met inbegrip van het verzekeringsbewijs) niet aanwezig zijn.10.13 Indien Opdrachtgever op enig moment voordat de uitvoering van de Opdracht aanvang neemt voorziet dat zij aan een van haar in dit artikel bedoelde verplichtingen niet kan voldoen, dient zij zulks onverwijld te melden aan Opdrachtnemer, waarna deze de bevoegdheid heeft de Opdracht direct te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding en eventueel daardoor geleden schade en reeds gemaakte kosten.10.14 De Opdrachtgever is niet gerechtigd om de Chauffeur te verzoeken om diensten teverlenen die niet werden opgenomen in de aanvaarde Opdracht.Artikel 2.11 Aansprakelijkheid Opdrachtnemer11.1 De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
11.2 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico, dan wel (ii) indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar of een van haar leidinggevenden.11.3 Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove schuld, dan wel (ii) de verzekering niet uitkeert en er toch sprake is van aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van € 25.000,-.11.4 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Opdrachtgever jegens de Opdrachtnemer heeft, dienen op straffe van verval binnen de 14 dagen nadat de Opdrachtnemer ervan kennis heeft genomen of redelijkerwijs kennis had kunnen hebben, per aangetekende brief aan de Opdrachtnemer ter kennis worden gebracht, waarbij de poststempel van afgifte op het postkantoor vermeld op het bewijs van aangetekende zending geldt als datum van kennisgeving.11.5 Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden.11.6 In afwijking van het bepaalde in artikel 11.2 zal Opdrachtnemer in die gevallen waarin sprake is van een ongeval met een motorrijtuig waarvoor de door Opdrachtnemerter beschikking gestelde bestuurder aansprakelijk is, niettemin de kosten vergoeden die conform de verzekeringsovereenkomst van het motorrijtuig voor rekening van de verzekeringnemer (Opdrachtgever) komen, waarbij de dekking geldt zoals beschreven in artikel 11.7 en 11.8. Voorwaarde voor vergoeding is dat:a) indien het motorrijtuig ouder dan vijf jaar is,Opdrachtgever het motorrijtuig minimaal WA heeft verzekerd;b) indien het motorrijtuig jonger dan vijf jaar is, Opdrachtgever het motorrijtuig allrisk heeftverzekerd;c) het motorrijtuig jonger dan vijfentwintig jaar is;d) de schadeverzekering niet in eigen beheer is;e) de schadeverzekering niet een zogenaamde vlootpolis is;f) de Werkzaamheden geen koeriersdiensten, autotransport of valet parking diensten betreffen;g) het ongeval in Nederland, België, Luxemburg of Duitsland heeft plaatsgevonden;h) de schade niet is ontstaan tijdens het geparkeerd staan van het motorrijtuig;i) het ledig gewicht van het motorrijtuig vermeerderd met het laadvermogen niet meerbedraagt dan 3.500 kg en als het motorrijtuig is ingericht voor vervoer van ten hoogste 8personen exclusief de bestuurder.11.7 In het geval de schade aan het motorrijtuig onder eenverzekering van Opdrachtgever gedekt is, worden vergoed tot een maximum van € 12.500,-:a) het verlies of de vermindering van korting wegens schadevrij rijden over de eerste drieverzekeringsjaren na de schadedatum indien als gevolg van een schade aan het motorrijtuig, waarvoor op grond van de verzekeringsvoorwaarden schadevergoeding wordt verleend, vermindering van bonuskorting optreedt op de premie van de motorrijtuigverzekering van de verzekerde bij Opdrachtgever. Als de betreffende
verzekerde op de eigen motorrijtuigverzekering bonusbescherming geniet, met als gevolg dat door de gebeurtenis geen verlies of vermindering van de korting wegens schadevrij rijden optreedt, kan bij de eerstvolgende gebeurtenis binnen 3 jaar, al dan niet tijdens een dienstreis, alsnog een beroep op deze verzekering worden gedaan voor het als gevolg daarvan optredende verlies van bonuskorting. De vergoeding voor bonusverlies op de eigen verzekering wordt gebaseerd op de premie en voorwaarden, die ten tijde van de gebeurtenis op die verzekering van toepassing zijn. De verzekeraar behoudt zich het recht voor de schade aan het motorrijtuig te vergoeden als blijkt dat de geleden schade minder bedraagt dan de vergoeding van het bonusverlies;b) het eigen risico van de eigen verzekering van de verzekerde bij Opdrachtgever.11.8 In het geval de schade aan het motorrijtuig niet onder een verzekering van Opdrachtgever gedekt is, worden vergoed tot een maximum van € 12.500,-:a) het verlies of vermindering van korting wegens schadevrij rijden, als vermeld in artikel11.7 sub a;b) de schade aan het motorrijtuig.11.9 Opdrachtnemer is daarnaast niet aansprakelijk voor:a) tijdens het uitvoeren van de Opdracht ontstane schade of kosten welke het gevolg zijnvan een verkeersovertreding, proces-verbaal of een verkeersongeval, welke niet te wijten is aan opzet of grove schuld van de Chauffeur of welke is veroorzaakt als gevolg van het moeten voldoen aan een uitdrukkelijk voorschrift van Opdrachtgever;b) tijdens het uitvoeren van de Opdracht ontstane (gevolg)schade aan zaken en/of letsel aan personen (inclusief de Opdrachtgever en overige inzittenden), alsmede alle daarmede gepaard gaande (negatieve) gevolgen voor de verzekering van Opdrachtgever;c) verlies en diefstal van of uit het motorrijtuig en van andere zaken welke het eigendom zijn van Opdrachtgever;d) schade veroorzaakt door zaken die zich bevinden op, vallen van of gevallen zijn van het motorrijtuig welke niet te wijten is aan opzet of grove schuld van de Chauffeur;e) schade ontstaan tijdens het laden of lossen waarbij gebruik is gemaakt van een laad- en losklep;f) de kosten van een vervangend voertuig die als gevolg van een schade gebruikt wordt.11.10 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding vande uitvoeringstermijn.11.11 Indien Opdrachtgever het eigen risico, dat dient te worden betaald indien de Chauffeur boven een bepaalde leeftijdgrens de auto bestuurt, hoger heeft gesteld, kan dat niet aan Opdrachtnemer worden tegengeworpen en kan Opdrachtnemer hier derhalve niet voor aansprakelijk worden geacht.Artikel 2.12 Klachten12.1 Indien Opdrachtgever klachten heeft met betrekking tot de verleende diensten en/ofhet factuurbedrag dient hij dit onmiddellijk en uiterlijk binnen 8 kalenderdagen na het verlenen van die diensten en/of factuurdatum schriftelijk te melden aan Opdrachtnemer. Klachten die buiten deze termijn worden gemeld zijn niet-ontvankelijk en komen niet in aanmerking voor enige vergoeding of compensatie.
12.2 Een klacht als bedoeld in lid 1, schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.Artikel 2.13 Verbod op Benadering PersoneelTenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan, gedurende de Opdracht alsmede binnen één jaar na einde van de Opdracht Chauffeurs of ander personeel van Opdrachtnemer waarvan Opdrachtgever gebruik heeftgemaakt (ook al is het betreffende personeel dan wel zijn de betreffende Chauffeurs na de Opdracht niet meer in dienst bij Opdrachtnemer) te benaderen met het verzoek om (in)direct gelijk, gelijksoortig of aanverwante diensten uit te voeren voor dan wel bij Opdrachtgever of bij aan haar gelieerde ondernemingen. Dit artikel geldt voor elke afzonderlijke opdracht. Bij overtreding van dit artikel is Opdrachtgever zonder sommatie of ingebrekestelling aan Opdrachtnemer een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van € 5.000,00 voor iedere overtreding en € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt (waarbij een gedeelte van een dag als één dag wordt aangemerkt), onverminderd het recht van Opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen.Artikel 2.14 KettingbedingBij volledige dan wel onvolledige overdracht en/of wijziging van de onderneming, waarbij door de Opdrachtnemer geleverde Werkzaamheden betrokken zijn, is de Opdrachtgever verplicht deze bedingen aan zijn opvolging op te leggen.Artikel 2.15 NaamsveranderingDe hier gestelde bedingen blijven onverminderd van kracht ingeval Opdrachtnemer geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.Artikel 2.16 Vervanging bij NietigheidIndien deze voorwaarden een nietige bepaling bevatten, leidt dit niet tot nietigheid van de overige bepalingen in deze voorwaarden. De nietige bepaling zal worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zo veel mogelijk overeenkomt met de bedoelingen van partijen bijde nietige bepaling.Artikel 2.17 Toepasselijk Recht en Bevoegde RechterOp deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen.

bottom of page